growmat_6

GROWMAT – hankkeesta

 

Ohjelman konseptina on luoda koulutuskokonaisuus tai kurssi, jossa on eri toteutukset matkailu- ja vieraanvaraisuusalan yrittäjille, koulutuksen tarjoajille ja oikeastaan kenelle tahansa, joka kohtaa asiakaspalvelutilanteissa erilaisia ihmisiä, joilla o esteettömyyteen liittyviä erikoistoiveita.

GROWMAT –konsepti toteutetaan yhdeksän eri partnerin voimin kuudessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Toteuttajilla on erilaista osaamista ja kokemusta tarjota koulutusta erilaislle ryhmille kuten ikääntyville ja yrittäjille.

Tietoisuus esteettömyydestä

growmat_home_2

GROWMAT – hankkeen tavoitteet

 

Hankkeen päätavoitteet ovat seuraavat:

-tarjota koulutusta yrittäjille esteettömyydestä sekä koulutusta muille esteettömyydestä ilmiönä ja lisätä ihmisten tietoisuutta siitä,

-avata ikääntyneiden matkailulle uusia mahdollisuuksia hiljaisempien sesonkien aikana,

-rakentaa uusia yhteistyömuotoja koulutuksenjärjestäjien, yritysten ja erilaisten alan järjestöjen välille,

-tukea esteettömän matkailun liiketoiminnan kehittämistä ja nostaa esteettömyyden profiilia.

Liiketoimintamahdollisuudet

growmat_home_1

GROWMAT – hankkeen kohderyhmät

 

Hankkeen kohderyhmät:

-Matkailu- ja vieraanvaraisuuslan yritykset,

-Matkailu- ja vieraanvaraisuusalalla työskentelevät ja alaa opiskelevat,

-Yrittäjyys- sekä matkailu- ja vieraanvaraisuusalan kouluttajat (myös muut asiakaspalvelualat).

Vieraanvaraisuus

growmat_home_3

GROWMAT – hankkeen innovatiivisuus

 

Hankkeen innovatiivisuus perustuu hankeverkoston jäsenten erilaisiin osaamisiin. Hankkeessa kehitetään yhdessä koulutuksen opetussisältö. Lisäksi uudet oppimismenetelmät, kuten digitaalinen oppimisalusta sekä tehtävät, jotka liittyvät esteettömyyteen, korostavat koulutuksen innovatiivisuutta.

Yhteiskehittäminen

Yhteenveto

 

Euroopan unionissa asuu yli 100 miljoonaa 55-80-vuotiasta, jotka edustavat lähes 25 % unionin koko väestöstä. Väestörakenteen muutos jatkuu tulevaisuudessakin, mikä lisää myös alueen matkailukysyntää ja avaa matkailupalvelujen tuottajille uusia kohderyhmiä ja markkinoita. Talouden heikkeneminen voi vaikuttaa enemmän tuössäkäyviin kansalaisiin kuin jo eläkkeellä oleviin. Euroopan unionissa nuorisotyöttömys on noin 24 %, mikä on kaksi kertaa korkeampi kuin aikuisten työttömyys. Itsensä työllistäminen on nykyisin yksi keino irrottautua työttömyydestä. Monet nuoret ovatkin kiinnostuneet yrittäjyydestä, mikä ei aina kuitenkaan takaa säännöllisiä tuloja monista eri syistä. DG Enterprise and Industry (DG-ENTR), Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto tutki vuosina 2012-2013 esteettömän matkailun mahdollisuuksia unionissa. Tehty tutkimus vakuutti hankepartnerit siitä, että esteettömällä matkailulla on valtava potentiaali kasvaa merkittäväksi matkailun sektoriksi unionissa. Esteettömän matkailun kavu edistää nuorten työllistymistä sekä tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia olemassa oleville ja uusille yrityksille.

Päätavoitteet:

 

 1. Tarjota esteettömyyteen liittyvä koulutuskokonaisuus
 2. Tarjota modulaarinen yrittäjyyteen liittyvä koulutuspaketti esteettömästä matkailusta edistämään liiketoiminnan kavua myös sosiaalisille yrityksille (virtuaalikoulutus)
 3. Tarjota lyhytkurssi herättämään tietoisuutta esteettömyydestä osana matkailun ja vieraanvaraisuuden koulutusohjelmissa; lyhytkurssi on tarjolla myös alan yhdistyksille
 4. Avata hiljaisempien sesonkien palvelutarjonta erityisesti vanhemmille matkailijoille
 5. Mahdollistaa yhteistyö koulutuksen, liiketoiminnan, julkisten organisaatioiden, sosiaalisten yritysten ja hyväntekeväisyysjärjestöjen välillle sekä nostaa esteettömän matkailun tietoisuutta eri toimijoiden To create a business care for accessible tourism
 6. Nostaa esteettömyyden profiilia paikallisten, alueellisten, kansallisten ja eurooppalaisten verkostojen avulla. Löytää parhaita käytänteitä esteettömyydestä matkailu- ja hyvinvointielinkeinossa. Luoda online-verkosto- tai foorumi alan toimijoille. Rakentaa palveluja arvioiva työväline, AccAdvisor, joka olisi samankaltainen kuin esim. TripAdvisor.

Odotetut tulokset: 

 

 • Esteettömän matkailun parhaiden käytänteiden esittäminen online –verkossa tai foorumille
 • Uusien käytänteiden integraatio erityisesti matkailu- ja vieraanvaraisuusalalla
 • Oppimismoduuli esteettömästä matkailusta matkailu- ja vieraanvaraisuusalan opetussuunnitelmiin Euroopassa
 • Euroopan unionin sertifikaatti, joka osoittaa mahdollislle työnantajalle työnhakijan esteettömän matkailun asiantuntijuuden
 • Tietoisuuden herättäminen partnereissa, heidän kollegoissaan ja muissa oppijoissa. Koulutuksia markkinoidaan. Oppijoita osallistuu kaikkiin koulutuksen moduuleihin – mukana on opiskelijoita ja yritysten ja muiden organisaatioiden edustajia. Modulit käsittelevät esteettömyyttä ja yrittäjyyttä, ja ne toteutetaan verkko-opintoina, työpajoina ja seminaareina
 • Eri koulutuksen tarjoajien oppimissisällöissä huomioidaan esteettömyys, mutta myös yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus
 • Yrittäjät avaavat uusia markkinoita, mikä tarkoittaa myös talouden kehittymistä paikallisesti ja alueellisesti
 • Uusien markkinoiden luominen vanhemmille ihmisille, jotka matkustavat pääsesonkien
 • Luotu modulaarinen koulutus verkossa, johon on vapaa pääsy. Koulutus on tarjolla useammalla tasolla
 • Rakennettu Online-verkosto ja/tai -foorumi
 • Esteettömyyden laatuleima, jota aletaan käyttää ja jonka käyttöä jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen
 • Luottamusta nostetaan AccAdvisorilla, sovelluksella, joka tarjoaa tuotettavaa tietoa ja arviointeja palveluista ja niiden esteettömyydestä
 • Asiakaspalvelu- ja palveluopinnoissa huomioidaan esteetön matkailu
 • Elinkeinoelämä huomio esteettömän matkailun toiminnoissaan
 • Acc Advisor, laatujärjestelmä
 • Internet – tai mobiilipohjainen sovellus

Kesto:

01.12.2016-31.03.2019